Udlejnings- og salgsbetingelser

UDLEJNINGSBETINGELSER

For udstyr fra Teater & Lysteknik pr. 1/2 2012.

1.

Lejet udstyr må kun anvendes af lejeren eller dennes repræsentant.

Fremleje/udlån kan kun ske med skriftlig godkendelse af udlejer.

 

2.

Det lejede udstyr, må ikke uden udlejeres skriftlige godkendelse på lejekontrakten, medtages til udlandet.

 

3.

Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af udlejeren, fastsatte priser.

Den tid, udstyret er udlejet, kaldes lejeperioden, hvorved forstås den tid udstyret har været borte fra udlejers forretning og rådighed efter lejeaftalen.

Det skal bemærkes, at korteste lejeperiode er 1 (een) dag.

Den dag, udstyret forlader udlejers forretning, regnes som første dag.

Ved tilbagelevering regnes tilbageleveringsdagen som en lejedag, såfremt det lejede udstyr tilbageleveres efter kl. 12 (middag).

 

4.

Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er udlejer berretiget til uden varsel, at afhente det lejede udstyr.

Det samme gælder, såftemt lejer misligholder kontrakten groft i øvrigt, f.eks ved mishandling af lejeudsty og udeblivelse af lejeafgift til aftalt tidspunkt.

Til afhentningsberettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller anden betalingsstandsning.

 

5.

Lejeren er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af det lejede udstyr, også selv om den er hændelig.

Lejeren er pligtig at forsikre det lejede udstyr herimod.

Forsikringspolice skal på opfordring kunne fremvises til udlejer.

En  tyveriforsikring kan tilkøbes af lejer hos Teater & Lysteknik efter forudgående aftale.

Eventuelle skader skal uopholdeligt anmeldes til udlejer.

Der må ikke foretages ændringer eller reperationer af det lejede uden særlig tilladelse fra udlejer.

Udlejer er ikke ansvarlig for evt. økonomiske og/eller materielle skader/følger forvoldt af det udlejede udstyr.

Udlejer er ikke ansvarlig for lejers tab af software og content forårsaget af lejemateriel.

 

6.

Det lejede skal afhentes af lejeren, på udlejers lager eller efter aftale transporteres til opgiven brugs adresse hos lejer.

Såfremt lejer selv afhenter det lejede, skal transporten ske i egnet køretøj og på forsvarlig måde.

Udlejer forbeholder sig retten til, at godkende transporten.

Lejeprisen indbefatter ikke læsning og losning af biler.

Ved transport af udstyr af externt transporfirma, hyret af kunde eller af udlejer for kundes regning, kvitterer chaufføren altid for modtagelse af lejeudstyr.

Alt udstyr betragtes herefter som udlejet til lejer og denne hæfter for alle skader og mangler forvoldt i transit.

Udstyr skal altid afleveres personligt til Teater & Lysteknikog/eller firmaets repræsentant og må aldrig afsættes på andre adresser uden forudgående aftale.

 

7.

Udlevering og reservering af udstyr foretages med forbehold for rettidig aflevering fra tidligere lejer.

Udlejer er berettiget til – uden særlig underretning herom – at erstatte det bestilte udstyr med andet med samme funktion.

 

8.

Udskiftede lyskilder/lamper/pærer samt medleverede reserver skal returneres.

Manglen af dette debiteres til markedspris.

Røgmaskiner må ALTID kun opfyldes af udlejer og debiteres efter dennes listepriser.

Der må kun bruges bolte/møtrikker, “æg”, pins og clips samt monteringsværktøj udleveret af Teater & Lysteknik, for samling af truss.

 

9.

Afbestilling af reserveret udstyr kan normalt ske indtil 3 hverdage inden 1. lejedag.

Ved afbestilling senere end 3 hverdage før 1. lejedag debiteres 50% af lejebeløbet,

dog mindst kr. 500,- excl. moms.

Ved afbestilling på 1. lejedag, debiteres det fulde lejebeløb.

Udlejer forbeholder sig retten til, at kræve det fulde lejebeløb eller en del heraf erlagt før udlevering af udstyr, den første lejedag.

Lejebeløb samt andre omkostninger betales altid, med mindre andet er skriftligt aftalt,  kontant i aftalt valuta, til udlejer eller dennes repræsentant, straks efter lejeperiodens ophør.

 

10.

Fornyelse af lejeperiode og forlængelse heraf, sker normalt ved ny kontrakt, hvor ny lejeperiode aftales, men under alle omstændigheder skriftligt.

Dette foregår enten ved en printet kontrakt, mail eller pdf med efterfølgende mail/fax accept.

Kommunikation og bekræftelser/bestillinger via SMS er ej accepteret.

 

11.

Tilbagelevering af det lejede inden udløbet af den aftalte lejeperiode vil ikke- uden særlig aftale herom – berettige til nedsættelse af lejen.

 

12.

Alt leveret, installeret og udlånt udstyr, tilhører Teater & Lysteknik indtil at det fulde beløb er betalt til Teater & Lysteknik. I perioden fra udlevering/levering til fuld afregning af udstyr, påfalder det bruger/låner/kunde at all risk forsikre det pågældende udstyr.

 

13.

I tilfælde af grov forsømmelse af handelsaftaler eller manglende betaling af udstyr, forbeholder Teater & Lysteknik sig til enhver tid, at afhente installeret/udleveret/udlånt udstyr på kundes regning, samt at ophæve aftalen uden varsel.

 

14.

MENINGSFORSKELLE VEDRØRENDE OVENNÆVNTE BETINGELSER OG ØVRIGE PROBLEMER OPSTÅET HERAF, SKAL AFGØRES EFTER DANSK RET VED SØ- OG HANDELSRETTEN I AMALIEGADE I KØBENHAVN.

 

Opdateres løbende

Læs mere på www.teaterlys.com

Flightcase logo